Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompetansehevende tiltak. Det handler om å sørge for at flest mulig sykepleiere fortsetter sitt arbeid i helsetjenesten, mener to professorer ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Sykepleiestudent i uniform
STERKT FAGMILJØ: – Undersøkelser understreker at sykepleiere søker seg til et arbeidssted hvor det er et sterkt fagmiljø og utsikter for kompetanseutvikling, skriver Bjørg F. Oftedal og Margareth Kristoffersen. 

I et intervju med Sykepleien i april uttalte sykepleierstudenten Sekine Netland at jobbgarantien ikke er det viktigste for hennes yrkesvalg. Det er derimot alle mulighetene hun vil få som sykepleier.

Det stemmer at sykepleiere har mange muligheter. En sykepleier kan utføre sykepleie ved ulike arbeidssteder og velge spesialiseringer innen et mangfoldig fagfelt. Til tross for alle mulighetene slutter én av fem sykepleiere etter ti år.

Hvorfor slutter så mange sykepleiere i yrket? Vi mener det har sammenheng med begrensede muligheter for kompetanseutvikling. 

Alle skal ha muligheten til å utvikle seg

Litteratur indikerer at det å realisere seg selv og ha muligheten til å utvikle sin kompetanse har betydning for om sykepleiere fortsetter i yrket. Kompetanseutvikling er nedfelt i FNs bærekraftsmål 4, som handler om å «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Bærekraftsmålet tydeliggjør at kompetanse for livslang læring dreier seg både om mulighet for studiepoenggivende og ikke- studiepoenggivende utdanninger. For eksempel kurs eller etterutdanninger. Det betyr ikke at alle sykepleiere må ta en ph.d., master- eller videreutdanning, men at alle skal ha muligheten til å utvikle sin kompetanse i yrkeslivet.

Mye tyder imidlertid på at sykepleiere i sin stilling ikke gis mulighet til å utvikle sin kompetanse i takt med utviklingen av en stadig mer avansert og kompleks helsetjeneste. Rapporter har konkludert med at målsettingen med å heve kompetansen i helsetjenesten for å håndtere krevende arbeidsoppgaver ikke er innfridd.

En nylig publisert artikkel viser til at nyutdannede sykepleiere utfører oppgaver de føler at de ikke er kvalifisert til, noe som gjør at de blir usikre på om de vil bli i yrket. Vi vil derfor argumentere for at kompetanseheving er det virkemiddelet som helsetjenesten bør satse mest på for å rekruttere og beholde sykepleiere. Støtte for argumentasjonen finnes i Helsepersonellkommisjonsrapporten, hvor det vektlegges at arbeidsgivere i helsetjenesten må intensivere arbeidet med livslang læring og kompetanseutvikling for eget personell.

Rapporten legger blant annet til grunn den økende aldrende befolkningen med komplekse og sammensatte sykdommer som argument for kompetanseutvikling i helsetjenesten. Samtidig følger ikke rapporten opp med tiltak for å heve kompetansen innen geriatrisk sykepleie.

Undersøkelser viser at en medvirkende årsak til at sykepleiere vurderer å slutte i jobben på sykehjem, var for få kompetansehevende tiltak i tjenesten og få muligheter til å utvikle tjenesten.

Trenger sterke fagmiljø

NSF Students avgangsundersøkelse fra 2018 viser at kun to av ti nyutdannede sykepleiere hadde jobb i sykehjem eller hjemmetjenesten som førstevalg etter endt studie. Mangel på fagmiljø ble oppgitt som en viktig grunn for at så få ønsket å jobbe på sykehjem.

De rapporterte at de var engstelige for at det var få eller ingen kompetente til å diskutere faglige problemstillinger med. Undersøkelsen understreker dermed at sykepleiere søker seg til et arbeidssted hvor det er et sterkt fagmiljø og utsikter for kompetanseutvikling. Vi argumenterer derfor særlig for at kompetanseheving må prioriteres for å beholde sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenesten.

Det iverksettes riktignok flere hensiktsmessige tiltak av ledere, som for eksempel fleksibel turnus, for å beholde sykepleiere i jobben. Likevel er nok muligheten for kompetanseutvikling noe som betyr minst like mye for om sykepleiere fortsetter i yrket. En sterk oppfordring til helsetjenesten er dermed å satse på kompetanseheving og livslang læring for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Ved Universitetet i Stavanger er livslang læring et av satsingsområdene. Vi og mange andre universiteter og høyskoler står klare til å bidra og støtte helsetjenesten i kompetanseheving og livslang læring. En viktig forutsetning for at utdanningsinstitusjonene skal treffe på arbeidslivsrelevans, er at det er møteplasser mellom helsetjenesten og utdanningsinstitusjonene hvor disse forholdene diskuteres og utarbeides.

Å iverksette kompetansehevende tiltak er det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket. Det handler om å sørge for at flest mulig sykepleiere fortsetter sitt arbeid i helsetjenesten.

Innlegget ble først publisert i Sykepleien.

Innleggsforfattere

Prorektor for utdanning
51834163
Divisjon for utdanning
Professor i sykepleiefag
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk