Studentorganisasjonen ved UiS - StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Kontakt oss
Telefon

51 83 24 02

Arbeidsutvalget i StOr 2024-2025.

StOr skal ivareta studentenes demokratiske, faglige, sosiale behov og rettigheter. StOr er også paraplyorganisasjonen for alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS.

Studentorganisasjonen skal organisere studenter til studentpolitisk arbeid ved UiS, blant annet gjennom formelle organ ved Universitetet. Gjennom dette og annet positivt studentarbeid skal StOr ivareta studentenes demokratiske, faglige og sosiale behov og rettigheter.

Dette gjør vi blant annet gjennom fadderordningen, valg av tillitsvalgte til styrer og utvalg, tett samarbeid med universitetsledelsen og universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet med mer.

Du finner oss i Studentenes hus

StOr består av cirka 300 studenter i ulike studentverv. Kort fortalt er vi mange studenter som sammen ivaretar våre medstudenters studiehverdag og studiekvalitet. Det betyr at vi jobber med juridiske spørsmål i forbindelse med pensum, eksamen med mer, internasjonale studenter, mulighet for utveksling, læringsmiljø, utdanningskvalitet med mer.

StOr er også paraplyorganisasjonen til alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS. Det innebærer at StOr har ansvar for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesse så vel som faglige behov. I dag er det mer enn 50 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer til å starte flere organisasjoner.

Engasjert

Engasjert er et forum hvor alle studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS møtes. StOr bruker dette forumet som kommunikasjonsarena mellom seg og organisasjonene. Alle aktiviteter gjennom engasjert er frivillig, men organisasjonene plikter å delta på engasjertmøtene! Det innkalles til engasjertmøter ca hver 4.- 6. uke.

Vi håper du får en flott studietid ved vårt universitet, et universitet vi er stolt av!

Arbeidsutvalget i StOr

Arbeidsutvalget (AU) i StOr er det øverste utøvende organet for studenter ved UiS. Det betyr at AU jobber for studentenes rettigheter og de arbeidsoppgaver innen studentpolitikken som er pålagt av Studentparlamentet.

Arbeidsutvalget i StOr

AU består av tre studenter, valgt av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har en leder, en nestleder for læringsmiljø og en nestleder for utdanning. Disse får permisjon fra studiene sine for å jobbe for studentene i et år på fulltid.

AU er på mange måter kjernen i StOr.  AU tar seg av den daglige driften, og er et innstillende og utøvende organ for Studentparlamentet. Studentorganisasjonen har ansvar for koordinering, tilrettelegging og gjennomføring av oppgaver for studentene og fungerer som bindeledd til studentorganisasjonene og linjeforeningene på campus.

AU har kontorer i 2. etg på Studentenes hus.

For spørsmål ta kontakt på e-post:

JAKOB MEYER VEVATNE

Leder

Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr.

Ung mann med skjegg foran to rekker med trær
Jakob M. Vevatne
leder@stor.uis.no
51 83 24 00 (viderekobles til mobil)

Leder har ansvaret for oppfølgningen av arbeidsprogrammet som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føringen for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Det skal også være jevn oppfølgningen av det eksterne og interne nettverket og kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitets-styret.

Leder har fast kontortid i ukedagene, men ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder. I tillegg skal leder delta på arrangementer i regi av StOr.

Ansvar i forbindelse med StOr som en helhet

 • Representere Studentorganisasjonen StOr som øverste tillitsvalgt for studentene ved UiS.
 • Ha et spesielt ansvar for å ivareta et helhetssyn for drift og utvikling av StOr.
 • Være ansvarlig for at vedtak fattet i StOrs organer blir iverksatt.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Ha ansvar for å bygge opp StOrs kompetanse og sikre at relevant informasjon blir arkivert i samarbeid med resten av arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent.
 • Ha det overordnede ansvaret for StOrs økonomi. Leder samarbeider tett med organisasjonskonsulent om StOr sin økonomi.
 • Kvalitetsstyrt personalledelse av StOr, sammen med organisasjonskonsulent.
 • Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden i media og på universitetet.
 • Skal orientere om StOr sitt arbeid ved SiS og Universitetstyret på deres styremøter.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til leder i perioden. Eventuelle tilleggsstudier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til Arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.

Ivareta og videreutvikle StOr sitt nettverk

 • Sørge for jevnlig kontakt med Universitetets faglige og -administrative ledelse, samt. Studentsamskipnadens administrasjon (SiS).
 • Ivareta og videreutvikle kontakten overfor nasjonale studentorganisasjoner, andre studentparlament, politikere, forvaltning, næringsliv, samfunnskontakt og media.
 • Har det øverste ansvaret for håndtering av media og uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
 • Representere StOr i Studentrådet i Stavanger Kommune og ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Ansvar ved arbeidsutvalget og studentparlamentet

 • Saksforberedelse og innkalling til møter i Arbeidsutvalget.
 • Lede Arbeidsutvalget møter.
 • Informere resten av Arbeidsutvalget om saker som det arbeides med.
 • Påse at innkalling og sakspapirer til studentparlamentet blir sendt ut til riktig tid.
 • Være ansvarlig for utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene til Studentparlamentet.
 • Være ansvarlig for at det blir utarbeidet et arbeids- og prinsipprogram og at disse følges opp.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Påse at styringsdokumentene følges.
 • Disponere eller omdisponere oppgaver fra stillingsbeskrivelser, arbeidsprogram når dette er nødvendig.

knut solvig

Nestleder

Nestlederen i StOr skal støtte leder og fungerer som lederens stedfortreder ved behov.

Ung mann foran trær

Knut Solvig
nestleder@stor.uis.no
994 07 074

I tillegg har StOr-nestlederen følgende oppgaver og ansvar:

 • Bistå leder i ivaretakelse av helhetssyn og langsiktig syn for drift og utvikling av StOr.
 • Bidra til oppfølging av handlingsplanen sammen med leder.
 • Ansvaret for kommunikasjon og markedsføring
 • Være en del av StOrs interne og eksterne nettverk, også på leders vegne ved behov.
 • Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer.
 • Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
 • Være en representant for StOr i relevante møter, arbeidsgrupper og sammenhenger.
 • Utvikle og iverksette kommunikasjonsstrategier for StOr.
 • Ansvar for gjennomføring av studentvalget ved UiS.
 • Sammen med leder påse at styringsdokumentene følges, og at de kontinuerlig holdes oppdatert på vedtak fattet i parlamentet.
 • Assistere leder i at alle tillitsvalgte i StOrs organer får nødvendig opplæring, informasjon og oppfølging.
KARL-ERIK MARTINSEN

Velferds- og læringsmiljøansvarlig

Velferds- og læringsmiljøansvarlig har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet.

Ung mann foran trær

Karl-Erik Martinsen
laringsmiljo@stor.uis.no
51 83 24 01 (viderekobles til mobil)

Velferds- og læringsmiljøansvarlig sitter også i læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS og har ansvaret for å kalle inn til formøter med LU sine studentrepresentanter. Studenter som trenger hjelp og bistand med læringsmiljøet skal henvende seg til velferds- og læringsmiljøansvarlig . Det er viktig at velferds- og læringsmiljøansvarlig følger opp læringsmiljøpolitikken på institusjonen og nasjonalt samt. følger opp rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler læringsmiljø er det velferds- og læringsmiljøansvarlig som følger opp disse.

Informasjon og profilering

 • Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer.
 • Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
 • Ansvar for å holde StOrs hjemmesider på internett oppdaterte og aktuelle, sammen med Organisasjonskonsulent på norsk og engelsk.

Studentvelferd ved Universitetet

 • Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) med tanke på tilbudene rundt studentvelferd
 • Følge opp vedtak fattet i Studentparlamentet som angår SiS.
 • Holde seg oppdatert på arbeidet til SiS-styret.

Samarbeid med Valgkomitèen i StOr

 • Påse aktiv informasjon og profilering av valgene sammen med Valgkomitéen.
 • Gjennomføring av studentvalgene sammen med Parlamentsvalgkomitèen.

Kontaktperson med studentorganisasjoner og linjeforeninger

 • Arrangerer, innkaller og leder Engasjertmøtene.
 • Ansvar for tildeling av kontorer på Studentenes Hus sammen med organisasjonskonsulenten.
 • Ansvar for opprettelse av studentorganisasjoner og linjeforeninger tilknyttet UiS, sammen med Organisasjonskonsulent.
 • Tilby kursing til studentorganisasjoner og linjeforeninger ved behov.

Internasjonale studenter ved UiS

 • Ha oversikt over de internasjonale prosessene ved UiS og følge opp disse.
 • Være kontaktperson for internasjonale studenter ved UiS.
 • Ha hovedansvaret for det internasjonale arbeidet i StOr.
 • Jobbe for internasjonale studenters studiesituasjon ved UiS

Ansvar ved arbeidsutvalget

 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter.
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Ha ansvar sammen med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.

Øvrige arbeidsforhold

 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
Marija Pedersen

Utdanningsansvarlig

Utdanningsansvarlig har utdanningspolitisk ansvar i StOr og ansvaret for arbeidet StOr gjør i forbindelse med fagmiljøet ved UiS.

Ung kvinne i gul jakke

Marija Pedersen
utdanning@stor.uis.no
51 83 24 03 (viderekobles til mobil)

Vedkommende sitter også som representant i Utdanningsutvalget (UU) og skal kalle inn til formøter med studentrepresentantene i UU. Dersom studenter har spørsmål, trenger bistand eller hjelp rundt fagmiljøet på UiS, kan dere henvende dere til utdanningsansvarlig. Oppfølging av fagpolitikken på institusjonen og nasjonalt er også en de viktigste oppgaver samt oppfølging av rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr eller NSO som omhandler fagpolitikk, er det utdanningsansvarlig som følger opp.

Studenttillitsvalgte

 • Påse at det velges studentrepresentanter inn i alle styrer, råd og utvalg i regi av UiS.
 • Ha ansvar for å melde inn oppnevninger av tillitsvalgte til rette instanser ved UiS
 • Påse at tillitsvalgte får tilstrekkelig opplæring og kursing i tråd med samarbeidsavtalen med UiS og avholde sosiale arrangementer med disse i samarbeid med organisasjonskonsulent.
 • Ha ansvar for tillitsvalgtforum
 • Ha hovedansvaret for å følge opp og veilede tillitsvalgte.
 • Ansvarlig for at skjema med kontaktinformasjon til tillitsvalgte fylles ut, og oppdatering av skjema.

Linjeforeninger

 • Følge opp linjeforeningene i faglig sammenheng i samarbeid med nestleder for læringsmiljø for å påse at linjeforeninger organiserer tillitsvalgte og har egne fagansvarlige.
 • Holde tillitsvalgte, studentorganisasjoner og linjeforeninger oppdatert på fagpolitiske saker institusjonelt og nasjonalt.
 • Oppfølging av studentene med verv og påse at institusjonen gir tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å utføre vervet.

Studenters rettigheter

 • Ansvar for å følge opp rettighetsspørsmål- og klagesaker av prinsipiell art.
 • Holde løpende kontakt med Studentombudet om rettighetsarbeid.
 • Påse at studenter blir gitt tilstrekkelig informasjon fra UiS og StOr om sine rettigheter og forpliktelser.

Internasjonalt

 • Følge opp faglige arbeidet rundt internasjonalisering på UiS.
 • Holde jevnlig kontakt med Internasjonalt kontor.
 • Følge opp «Strategy of International Affairs»
 • Følge opp internasjonaliseringsarbeidet ved UiS, og studenter som ønske rå søke utvekslingsstudier i utlandet.

Øvrige arbeidsforhold

 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ha ansvar med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
Mikael Johnsen

Organisasjonskonsulent

Organisasjonskonsulenten i StOr er fast ansatt på 100 prosent stilling og sitter sammen med Arbeidsutvalget (AU) på Studentenes Hus.

Mikael Johnsen
mikael.johnsen@uis.no
51 83 24 02 / 90 81 36 66

Organisasjonskonsulenten har rådgiver- og sekretariatsfunksjon for studentorganisasjonen StOr inkludert administrative funksjoner som økonomi og informasjon.

 For spørsmål rundt organisasjon, linjeforening, standaktiviteter og annet ta kontakt StOr-organisasjonskonsulent Mikael Johnsen:  mikael.johnsen@uis.no