Opptak til bachelor, årsstudium og femårige masterprogram

De fleste av våre grunnstudier søker du opptak til gjennom Samordna opptak.

Publisert Sist oppdatert
Viktige datoer
15. april:

Søknadsfrist 2024. Noen søkere har frist 1. mars. Se hva som gjelder deg på Samordna opptak.

1. juli:

Omprioriteringsfrist for dine studieønsker.

20. juli:

Svar på din søknad i Samordna opptak.

24. juli:

Frist for å takke ja til studietilbudet.

12. august:

Offisiell semesterstart og start på Fadderfestivalen.

Kontakt

Epost: opptak@uis.no
Telefon: 51 83 10 52

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl. 12:30-14:30

Besøksadresse:
1. etasje, Arne Rettedals hus

Postadresse:
Opptakskontoret, UiS
4036 Stavanger

Studieavgift

Statsborgere fra utenfor EU/EØS må betale studieavgift ved Universitetet i Stavanger. Les mer om studieavgift og unntak på: Studieavgift for internasjonale studenter Exemptions from tuition fees

Her kan du lese om opptakskrav, poenggrenser og realkompetanse for opptak til studier som du søker gjennom Samordna opptak. Dersom du er interessert i Bachelor i Barnehagelærer - arbeidsplassbasert (ABLU), bachelor Y-vei innenfor automatisering og elektronikkdesign eller maskiningeniør, eller bachelor innenfor musikk eller dans søkes dette gjennom Søknadsweb.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse kan oppnås på flere måter. Det vanligste er treårig videregående skole.

Foto: Thea Høie
Generelle opptakskrav

Informasjon om fullført og bestått utdanning som kan gi generell studiekompetanse finner du på nettsidene til Samordna opptak.

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse er det fastsatt spesielle opptakskrav for enkelte studieprogram ved UiS.

5-årig master i matematikk og fysikk, lektor 8.-13. trinn i realfag, matematikk årsstudium og bachelor i biologisk kjemi: 

Har tilleggskrav i REALFA

  • Krav om matematikk: R1 eller (S1+S2)
  • Krav om realfaglig fordypning: enten (R1+R2) eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2).

På lektor, realfag er det også krav om et gjennomsnitt på karakteren 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk samt en skolepoengsum på minimum 35.

Treårig bachelorprogram i ingeniørfag og 5-årig masterprogram i teknologi/sivilingeniør:

(R1+R2) og FYS1
Søkere med 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav

Hotelledelse - praksiskvote:

Fom. opptaket 2016 ble det opprettet en kvote på ca. 50% av opptaksplassene i ordinær kvote for de med minst 12 måneders dokumentert relevant praksis fra bransjen.

Journalistutdanningen - praksiskvote:

Ca. 10 % av studentene kan bli tatt opp i en egen kvote, der en får tilleggspoeng
for journalistisk praksis.

Grunnskolelærerutdanningene og lektor humanistiske fag 8-13. trinn:

Ett gjennomsnitt på karakteren 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og minst karakteren 3 eller 4 i snitt i studiekompetansefaget i matematikk fra videregående skole. Har du karakter 3 i snitt i studiekompetansefaget i matematikk må du ha en skolepoengsum på minst 40. Har du karakter 4 i snitt i studiekompetansefaget i matematikk må du ha en skolepoengsum på minst 35.

Mer om spesielle opptakskrav finner du på samordnaopptak.no.

Krav om politiattest:

Det er krav om politiattest for grunnskolelærerutdanning, adjunkt- og lektorprogram, barnehagelærerutdanning, praktisk pedagogiske utdanninger, årsstudium og bachelor idrett, masterstudier innen spesialpedagogikk, bachelor i barnevern- og sosionomutdanningene, paramedisin og sykepleierutdanning
Les mer om politiattest på samordnaopptak.no.

Krav om tuberkuloseundersøkelse:

Studenter på lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse dersom de kommer fra, eller har vært mer enn tre måneder, i land utenfor Vest- Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan. Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomgått tidligst to måneder etter at en forlot et av de aktuelle landene.

Poenggrenser

Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet. Poenggrensene du finner i studieoversiktene på nettsidene til Samordna opptak er hentet fra fjorårets opptak.

Foto: Thea Høie

Poenggrensene viser den laveste poengsummen som gav tilbud ved de ulike studiene i Samordna opptak. Poenggrensene er variable og direkte styrt av søkerne og deres karakterer. Dette kan i enkelte tilfeller endre snittet etter at hovedopptaket er ferdig kjørt til suppleringsopptakene blir publisert.

Du kan finne poenggrensene til de ulike studiene på samordnaopptak.no.

Realkompetanse

Realkompetanse er all den kompetanse en har skaffet seg gjennom videregående opplæring, betalt og ubetalt arbeid, etterutdanning, frivillig arbeid og annet.

Foto: Thea Høie

Søkere som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som ikke fyller kravet til generell studiekompetanse kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, dersom de har yrkeserfaring som er direkte relevant for studiet.

Hva skal til for å være kvalifisert?

Dette er en faglig vurdering som gjøres ved det enkelte fakultet. Her vurderer en om den utdanning og praksis som er dokumentert, er relevant og omfattende nok til at søker er kvalifisert for det aktuelle studiet.

Søker må dokumentere at en har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet, dette setter krav til søker når det gjelder attester, bekreftelser og annet som legges ved søknaden. En må også kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner i norsk og engelsk. Noen studier har også krav om andre fag.

På studier der det er flere søkere enn studieplasser, kan det være at noen blir ansett for å være kvalifisert på grunnlag av realkompetanse, men likevel ikke når opp i konkurransen. Det er ikke avsatt egne studieplasser til de som søker på grunnlag av realkompetanse, en konkurrerer om plassene sammen med de som har generell studiekompetanse og kan poengberegnes.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.mars via Samordna opptak for de som søker opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse for studier med oppstart om høsten.

Hvordan søke?

Søker du opptak til de aller fleste grunnstudier søker du via nettsøknaden til Samordna opptak. Du må huske på å krysse av i ruten der det står ”realkompetanse”. 

Hvilke papirer og dokumentasjon skal lastes opp?

All informasjon om opplasting av dokumentasjon og frister angående realkompetanse finner du på samordnaopptak.no.

Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende. Yrkespraksis skal dokumenteres med attest. Attesten må inneholde tidsrom (fra og til dato), stillingsprosent (heltid/deltid) og beskrivelse av hva arbeidet gikk ut på. Dersom du har opparbeidet deg spesiell kompetanse i det arbeidet du har hatt, må attesten også inneholde en beskrivelse/bekreftelse på dette. Det kreves minimum 5 års relevant arbeidspraksis tilsammen på fulltid for å bli vurdert på realkompetanse. (Inntil 2 av disse årene kan erstattes av relevant utdanning eller lignende).

Organisasjonstilknytning, frivillig arbeid og andre fritidsaktiviteter kan dokumenteres med bekreftelser/attester fra ledere eller andre personer som kan bekrefte deltakelse. Bekreftelsen/attesten må inneholde en beskrivelse av aktiviteten, tidsrom (fra og til dato) og omtrentlig hvor mye tid som gikk til aktiviteten (f. eks. en gang i året eller en gang i uken).

Alle søkere må kunne dokumentere nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk for de ulike studieprogrammene våre. For noen studieprogram vil det i tillegg kreves dokumentasjon på matematikkunnskaper. F.eks. Utdanninger innen økonomiske-administrative fag og innen hotell- og ledelsesfag.

Ved søking om opptak til studier som har spesielle opptakskrav, må disse kravene være dekket. (For eksempel ved opptak til bachelorstudier i ingeniør kreves det dokumentasjon på matematikk R1+R2 og FYS1. På bachelor i sykepleie kreves det at en dekker studiekompetansefaget i norsk og matematikk med et snitt på minst 3).

Alle søkerne blir også bedt om å skrive en egenerklæring der de skal beskrive hvorfor de mener de er kvalifisert for opptak til studiet. De blir også bedt om å skrive noe om sin motivasjon for å studere. Disse punktene blir det lagt stor vekt på, det er derfor svært viktig å gi en god egenerklæring og beskrivelse av egen motivasjon for studiet.

Vanlige spørsmål

Kan jeg takke ja til både tilbud og ventelisteplass?
Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

Når blir ventelisten oppdatert?
Ventelistenummer oppdateres jevnlig, men det er først etter suppleringsopptaket den 29. juli du får vite om du har fått et nytt tilbud. Du vil få e-post hvis du får et nytt tilbud.

Hvorfor har jeg ikke fått oppgitt ventelistenummer?
Dersom du ikke har fått oppgitt hvilket nummer du er på ventelisten, er det mest sannsynlig på grunn av at du er veldig langt bak på ventelisten, eller at studiet regner med at de ikke kommer til å ta inn søkere fra ventelisten.

Mister jeg plassen min hvis jeg søker ledige studieplasser?
Nei, du mister ikke en plass du har takket ja til i hovedopptaket kun ved å søke ledige studieplasser. Hvis du får et nytt tilbud som du takker ja til, mister du plassen.

Kan man møte opp første skoledag å ta plassen til noen andre dersom de ikke møter opp?
Nei, vi følger ventelister.

Kan jeg reservere studieplassen min til neste år?
Dersom man har man gyldig grunn for reservasjon og dokumenterer dette kan man få reservert studieplassen. Du kan få reservert studieplassen din opptil 2 år frem i tid på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner.

Hvordan kan jeg søke om å reservere studieplassen min?
Du må først takke ja til studietilbudet innen svarfristen. Du må sende søknaden innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknad kan sendes på e-post til opptak@uis.no Søknaden må inneholde: navn, søkenummer, hvilket studieprogram du har takket ja til, om du ønsker å reservere i ett eller to år, og dokumentasjon (innkallingsbrev fra førstegangstjeneste, legeerklæring eller lignende). Sensitiv dokumentasjon skal sendes i posten. Postadresse:
Universitetet i Stavanger
v/Opptakskontoret
Postboks 8600
4021 Stavanger

Jeg har fått betinget opptak, kan jeg reservere studieplassen min?
Nei, du kan ikke søke om å reservere studieplassen hvis du har fått betinget opptak.

Les mer om reservasjon av studieplass på samordnaopptak.no.

Se hvordan vi regner ut poengsummen din på samordnaopptak.no.

Du kan regne ut poengsummen din med karakterkalkulatoren på utdanning.no.

Hva skjer dersom saksbehandler har gjort feil med poengberegning?
Dersom du mener at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, bør du ta kontakt med saksbehandleren din og be om en begrunnelse for poengberegningen. Hvem som er saksbehandler, og kontaktinformasjon, finner du i søknaden under "Søknad" og "Kontaktinfo til saksbehandler".

Vi anbefaler å sende epost til saksbehandler, fremfor å ringe.

Kan jeg bli poengberegnet etter 23/5-regelen?
Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene, du må også kunne dokumentere minst 5 år arbeidspraksis og/eller utdanning.

Får man alderspoeng om man blir poengberegnet etter 23/5-regelen?
Ja, men du får alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Du får 2 poeng per år og maksimalt 8 poeng totalt.

Jeg har nedsatt arbeidsevne/status som flyktning, dekker dette praksiskravet?
Det kan dekke hele eller deler av praksiskravet, men det skal dokumenteres. Dette er sensitiv dokumentasjon, og skal ikke lastes opp i søknaden. Sensitiv dokumentasjon skal sendes i posten. Postadresse:
Universitetet i Stavanger
v/Opptakskontoret
Postboks 8600
4021 Stavanger

På Samordna opptak sin nettside finner du mer informasjon om 23/5-regelen, og hva som dekker kravet til praksis.

Jeg har ikke generell studiekompetanse. Kan jeg søke med realkompetanse?
Søkere som blir 25 år eller eldre i opptakskåret og som ikke fyller kravet til generell studiekompetanse kan, dersom de har direkte relevant yrkeserfaring for det studieprogrammet de søker opptak til, søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Kan jeg få særskilt vurdering?
For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser. Det er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på skole. Les om særskilt vurdering på samordnaopptak.no.

Jeg er student ved et annet lærested, men jeg ønsker å fullføre utdannelsen min på UiS. Kan jeg søke om overflytting?
Fakultetene behandler søknader om overflytting.

Jeg har tatt emner ved andre læresteder, kan jeg få disse godkjent ved UiS?
Fakultetene behandler søknader om innpass/godkjenning. Kontakt studiekonsulent for ditt studieprogram ved spørsmål.

På Samordna opptak sin nettside finner du ofte stilte spørsmål.

Du kan også ta kontakt med opptakskontoret ved UiS.
Epost: opptak@uis.no
Tlf: 51 83 10 52

Foto: Thea Høie