Barna skriver med bedre flyt når bokstaver settes i en sammenheng

En ny doktorgradsavhandling har utforsket faktorer som påvirker flyt i pennebevegelser når førsteklassingene går i gang med å forme bokstaver.

Publisert Sist oppdatert

bilde ovenfra av gutt som skriver for hånd i en skrivebok.
Når barna kjenner til flere bokstaver, skriver de både kjente og ukjente bokstaver med bedre flyt. (Illustrasjonsfoto: Getty.)

Eksisterende kunnskap om barns skriving og skriveutvikling bygger i stor grad på studier som har sett på sammenhenger mellom hvor raskt og hvor pene bokstaver barna skriver. I tillegg finnes det andre studier som ser på andre mål med lese- og skriveferdigheter, og disse retter seg mer mot ordlesing og tekstkvalitet. Forskning på selve produksjonen av bokstaver finnes det mindre om.

I en ny doktorgradsavhandling fra Nasjonalt lesesenter har Camilla Lausund Fitjar tatt et dypdykk i hva som skjer i selve pennebevegelsen når førsteklassinger skriver og former bokstaver.

Fordel å kjenne til mange bokstaver

Studien viser at å kjenne til mange bokstaver henger sammen med at barna former både kjente og ukjente bokstaver med en bedre flyt. Fitjar har utviklet en metode hvor hun sammenlignet utformingen på tvers av bokstaver, og kunne med det sammenligne produksjonen skrevet av ulike skrivere, både voksne og barn. Denne metoden ble videre brukt for å undersøke hvordan barnas ulike motoriske ferdigheter og abstrakte bokstavkunnskap påvirket pennebevegelsen.

Jeg fant at det å kjenne til mange bokstaver henger sammen med at barn former både kjente og ukjente bokstaver med bedre flyt.

Camilla Lausund Fitjar

Disse funnene tyder på at de motoriske bevegelsene i bokstavforming påvirkes av kognitive prosesser i skrivingen også for førsteklassingene. Det er ikke sånn at de først gjør seg ferdig med tenkingen før de aktiverer musklene i hånda og former bokstaven.

Bedre flyt når bokstavene settes i sammenheng

Fitjar så også nærmere på hvordan flyten i den første bokstaven endrer seg. Når en bokstav er først i et ord, blir den jevnt over produsert med en bedre flyt enn når samme bokstav den blir skrevet som en enkelt bokstav.

Dette støtter opp om forståelsen av at skriveopplæringa bør foregå i en meningsfull kontekst.

- Funnene i de to studiene der vi anvendte metoden for å undersøke barns håndskrift viser først og fremst at det å skrive for hånd ikke er en ren motorisk oppgave. Selv for førsteklassinger så påvirkes bokstavformingen av kognitive prosesser. Dette støtter opp om forståelsen av at skriveopplæring bør foregå i en meningsfull kontekst, avslutter Fitjar.

Mer informasjon:

Universitetslektor i lesevitenskap
51832813
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Velkommen til disputas

Fredag 12. april 2024, kl. 10:00 vil Camilla Lausund Fitjar, ph.d-kandidat ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Camilla Lausund Fitjar vil forsvare avhandlingen: "Advances in the study of handwritten letters: Influential factors, measures and methods”.
Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her,

Det blir prøveforelesning og disputas i Arne Rettedals hus, Ø-110 fra kl. 10:00.

Les mer om forskning fra Nasjonalt lesesenter:

NYHET: Kreativ skriving i skolen

Ønsker du å bli en bedre skriver, og samtidig bli en bedre veileder i skriving? Da kan videreutdanningen Kreativ skrivin...

NYHET: Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærers...

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Lesesenteret anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka, og hvordan man kan ko...

Ja til kartleggingsprøver i lesing på første trinn

Som leseforskere med begynneropplæring som felt ser vi ingen grunn til å la være å starte leseopplæringen i første klass...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand, eller om dei skriv...

For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste

Det er to ting som er viktige for at elever på barneskolen skal ha godt utbytte av leseleksa: Tekstene de leser må være ...

Fagbøker fra Nasjonalt lesesenter

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Kartleggingsprøvene i lesing

På desse sidene finn du informasjon om dei nye kartleggingsprøvene i lesing for 1. og 3. trinn, og materiell for å følgj...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Hvordan integrere lek i begynneropplæringa

Les hvordan du helt konkret kan legge til rette for lek i skolen i samsvar med skolens rammer og betingelser.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing

På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et ...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Førsteklassing i heimen? Her får du tips!

I heftet "Gi rom for lesing hjemme" finner du råd om lesing til foreldre med barn på 1. trinn.

Ti leseråd til foreldre

Vil du hjelpe barnet ditt med å trene og videreutvikle leseferdighetene sine? Her får du ti gode råd.

Slik kan du bruke apper i leseopplæringa

Da lærer Kirsten Espe tok videreutdanning i lesing, valgte hun å studere hva som kjennetegner en god app for lese- og sk...

Fagartikkel: Jeg kan jo lese!

Elever som strever med lesing har ofte opplevd mange nederlag. Opplevelser av manglende mestring kan i neste omgang påvi...

Tips til gode leseprosjekter i skolen

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Her er noen gode råd før dere setter i gang.

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Slik kan du jobbe med fagtekster i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er på ulike stadier i lesingen, men like fullt skal de forholde seg til mange tekster i flere fag...

Boktips til 2. trinn: "Dyrenes skjønnhet" ga refleksjon

Les hvordan andreklassingene og læreren brukte boka "Dyrenes skjønnhet" av Kristin Roskifte til lesing, diskusjon i grup...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Undervisningsopplegg: Slik kan du bruke billedbøker i å jobbe med språket hos flerspråklige elever

Boka "Dragejakten" danner utgangspunkt for dette undervisningsopplegget for flerspråklige elever på 1. trinn.

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å...

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

- et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn.

Blogg: La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skri...

Blogg: Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forkl...

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Blogg: Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at al...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

GraphoGame

Spillet GraphoGame har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd. Det er tilpasset barnets nivå, og kan være et...

App: På Sporet ABC

På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for e...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...