Alt om eksamen

Hva skjer hvis jeg blir syk på eksamen? Kan jeg bruke ChatGPT, og hvordan melder jeg meg egentlig opp på eksamen? Finn alt du trenger å vite om eksamen som student ved Universitetet i Stavanger.

Hvordan gjennomføres digital eksamen?

Digital skoleeksamen
Digital hjemmeeksamen

Eksamensoppmelding

Det er ulike måter å melde deg opp for ordinær, konte og ekstraordinær eksamen.

Oppmelding til ordinær eksamen, vurdering og undervisning gjøres i Studentweb når du semesterregistrerer deg.  

Oppmeldingsperiode:

 • Høst: 15. juni - 1. september 
 • Vår: 15. desember - 1. februar 

Etter fristen må du søke dispensasjon i Digital studentekspedisjon

Ny og utsatt eksamen er en mulighet til å avlegge en eksamen du ikke bestod, trakk deg under eller hadde gyldig fravær på ved siste ordinære eksamen. Merk at ikke alle emner tilbyr konteeksamen, dette er oppgitt i emnebeskrivelsen.

Oppmeldingsperiode: 

 • Eksamener tilknyttet høstsemesteret: 15. desember - 20. januar  
 • Eksamener tilknyttet vårsemesteret: 15. juni - 1. august 

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i Studentweb innen gitte frister. Etter fristen må du søke dispensasjon i Digital studentekspedisjon.

Slik melder du deg opp:   

 1. Trykk på «resultater» øverst i menyen 
 2. Finn emne som du skal ta om igjen  
 3. Trykk på «ta emnet på nytt»  

Gjelder det eksamen med flere eksamensdeler blir du automatisk oppmeldt til alle delene. Du må derfor trekke deg fra de delene du ikke har rett til å konte.

De eksamensdelene du har bestått har du ikke rett til å konte. Dersom du ønsker å forbedre karakter i disse kan du melde deg opp ved neste ordinære eksamen.

 1. For å trekke deg klikker du på ''Aktive emner'', finn emnet og klikk på "trekk fra vurdering" ved siden av den delen du ikke ønsker å ta. 
Dersom du ikke får opp funksjonen "ta emnet på nytt":  
 1. Gå inn på aktive emner  
 2. Søk opp emnet ditt i boksen nederst på siden  
 3. Meld deg opp  

Dersom oppmelding fortsatt ikke er mulig, ta kontakt med eksamen@uis.no.  

For studenter i Bjergsted, ta kontakt med din studiekoordinator. 

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører blir det arrangert en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §4-1, pkt 2 b. 

Eksamenskandidater som tidligere har vært oppmeldt til eksamen i emnet og oppfyller eventuelle vilkår for å gå opp til eksamen i henhold til sist vedtatte emnebeskrivelse, har adgang til ekstraordinær eksamen. Dersom ekstraordinær eksamen arrangeres gjelder de samme regler for oppmelding som ved ordinær eksamen. Merk at det ikke arrangeres ny eller utsatt eksamen etter ekstraordinær eksamen.

Kommende ekstraordinære eksamener:

VÅREN 2024
 • BRV210_1 Forvaltningsrett II
 • BRV310 Kontraktsrett II
 • BSS295 Digital Culture and Society
 • MEE115 Social Science Research Methods
 • MEN135 Organisasjonsdesign, kunnskapsoverføring og implementering
 • MEN225 Anvendt forskningsmetode
 • MFJ200 Grunnleggende regnskap og regnskapsrett
HØSTEN 2024
 • BRV215 Immaterialrett
 • BRV400 Law and Technology
 • BØK345 Marketing Analytics
 • BØK107 Introduksjon til bedrift, organisasjon og ledelse
 • BØK445 Finansmarkeder og personlig økonomi
 • BØK450 Applied Economics
 • MSB208 Pricing Strategies
 • MSB310A Corporate Governance
 • MSB310B Financing of startups and small corporations
 • MSB365 Fixed Income Markets
 • MSB370 Cases in Valuation and Finance
 • MSB370A Cases in Valuation
 • MSB109 Digital Marketing
 • MSB209 AI Applications in Marketing
 • MSB260 Strategic Decision-Making with AI
 • MSB285 Economics of Energy Markets

En student har rett til å fremstille seg til prøving i samme emne tre ganger. For veiledet praksis er det bare anledning til å fremstille seg to ganger, og for utøvende eksamener ved Fakultet for kunstfag kan man bare fremstille seg én gang.

Merk at ny og utsatt eksamen (konteeksamen) også teller som et forsøk. 

Det er mulig å søke om dispensasjon for et 4. forsøk (for praksis 3. forsøk og for utøvende 2. forsøk). Søknad sendes via Digital studentekspedisjon. Søknaden må begrunnes og dokumenteres. Dispensasjon for et 5. forsøk kan ikke gis, dette gjelder også ved nytt opptak til universitetet.   

Aktiv studierett

Dersom du har aktiv studierett ved Universitetet i Stavanger, kan du melde deg opp til emnet det gjelder via Studentweb. Dette gjøres ved å søke opp emnet det gjelder ved semesterregistrering. Merk at du kun kan melde deg opp til ordinær eller ekstraordinær eksamen for å forbedre en karakter. Konteeksamen er kun for de med stryk, gyldig fravær eller trekk under siste ordinære eksamen.

Når du nærmer det fullførelse av studiet

Dersom du ønsker å forbedre karakter etter fullført utdanning, kan du benytte deg av det siste året i studieretten din til dette. Det vil si 4. året for bacheloropptak og 3. året for masteropptak. Du må imidlertid huske å søke om utsatt vitnemål via Digital studentekspedisjon, dette må gjøres innen siste sensur foreligger. Er du sykepleierstudent, må du søke innen 15. mai. Utsettelse av vitnemål påvirker ikke utstedelsen av autorisasjon som helsepersonell.

Husk også å melde deg opp via Studentweb gjeldende semester til emnet/emnene det gjelder. Ta kontakt med ditt fakultet eller institutt dersom du har spørsmål.

Ikke aktiv studierett

Dersom du har brukt opp eller avsluttet din studierett ved Universitetet i Stavanger, må du se om emnet/emnene du ønsker å forbedre karakteren i er tilgjengelig som enkeltemne og søke opptak.

Om å forbedre karakter

 • Det koster ingenting å forbedre karakter. Du betaler bare semesteravgift.
 • Det er alltid beste karakter som står.
 • I de fleste tilfeller får man fritak for obligatorisk aktivitet som er godkjent fra før. Dette er imidlertid en faglig vurdering, og du må selv kontakte emneansvarlig etter oppmelding.

Eksamensplan

Hvor finner jeg dato, sted og annen praktisk informasjon om eksamen?

Eksamensdato og annen viktig informasjon som eksamenslokale, kandidatnummer og dine eventuelle spesialtilpasninger finner du på Studentweb

Eksamensdatoer vil bli publisert på Studentweb innen:

 • Ordinær eksamen for vårsemesteret: 15. desember. 
 • Ordinær eksamen for høstsemesteret: 15. juli. 
 • Ny og utsatt eksamen (konteeksamen) for vårsemesteret: 31. juli.  
 • Ny og utsatt eksamen (konteeksamen) for høstsemesteret: 31. januar.  

Vær oppmerksom på at UiS har lov til å endre eksamensdato frem til 3 uker før eksamen avvikles, og at studenter selv er ansvarlige for å holde seg oppdatert. Sjekk derfor Studentweb jevnlig for oppdateringer. 

Eksamen for studenter ved campus Bjergsted: For Fakultet for utøvende kunstfag blir alle utøvende eksamener kunngjort i TimeEdit.  

Fravær, trekk og sykdom

Hva skjer om jeg blir syk på eksamen, eller må trekke meg av en annen grunn?

Du kan trekke deg fra eksamen i Studentweb uten å bruke et eksamensforsøk.  

Fristene er:  

 • Ordinær eksamen: to uker før eksamensdato/uttaksdato. 
 • Ny og utsatt eksamen (konteeksamen): én uke før eksamensdato/uttaksdato. 
 • Bachelor/masteroppgave: Du må trekke deg det samme semesteret du har meldt deg opp til oppgaven. For høstsemesteret er fristen 1. november, for vårsemesteret 1.april.
 • Utøvende eksamen: Du som er student på Fakultet for utøvende kunstfag kan ikke trekke deg fra utøvende eksamen uten gyldig grunn. Med gyldig grunn menes sykefravær eller annen tvingende fraværsgrunn (pdf). Dette må dokumenteres med attest fra sakkyndig, for eksempel en legeattest. Du må melde fra om fravær til fakultetet umiddelbart.

Når du trekker deg før eksamen får du ikke gå opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen), men må vente til neste ordinære eksamen avvikles. 

Du kan trekke deg under en påbegynt eksamen, det vil si levere blank besvarelse.  

Følgende prosedyrer gjelder: 

 • Skriftlig skoleeksamen: Ta kontakt med eksamensvakt dersom du bestemmer deg for å trekke deg under eksamen.  
 • Hjemmeeksamen i Inspera: Velg «Lever blankt» øverst i menyen når prøven har startet.  
 • Muntlig eksamen: Møtt opp og gi beskjed til sensor at du ønsker å trekke deg under eksamen. For muntlig eksamen som foregår digitalt må du ''møte opp'' ved å logge på og si fra at du trekker deg.

Avbrutt eksamen teller som et eksamensforsøk.  

Du vil få tilgang til kunne melde deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen) i Studentweb eller du kan vente til neste ordinære eksamen blir avviklet. 

Dersom du ikke møter på eksamen, blir du registrert med «ikke møtt» og har brukt ett eksamensforsøk. Det samme gjelder om du ikke leverer besvarelse (digital eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen. 

Du får ikke gå opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen), men må vente til neste ordinære eksamen avvikles. 

Hvis du leverer dokumentasjon på gyldig fravær, har du ikke brukt et eksamensforsøk og du kan melde deg opp til ny og utsatt eksamen. 

Dersom du blir syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelse. Leverte besvarelser vil bli sensurert, selv om besvarelsen ikke har innhold. En levert besvarelse, vil overstyre en søknad om gyldig fravær levert i ettertid. En besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake.

Du må søke om gyldig fravær innen 5 virkedager etter eksamen ble avviklet i Digital studentekspedisjon .

Husk at dersom du avbryter en skriftlig skoleeksamen på grunn av sykdom, må det fremgå av legeattesten at den gjelder fravær fra den aktuelle eksamen.

Dersom du får godkjent gyldig fravær vil du ikke bruke ett forsøk, og du kan søke om kontinuasjonseksamen (konte), jfr. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-11. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i Studentweb.

Dersom du er syk på eksamenstidspunktet eller har annen gyldig grunn til ikke å ta eksamen, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær. Med gyldig fravær brukar du ikke ett forsøk, og du kan søke om kontinuasjonseksamen (konte) etter eksamensforskrift § 3-11.

Du må levere dokumentasjon når du søker gyldig fravær ved eksamen. Eksempler på situasjoner som kan gi gyldig fravær er:

•            Sykdom (eller sykdom hos noen du har omsorgsansvar for)

•            Fødsel

•            Dødsfall i nær familie

•            Andre tvingende fraværsgrunner utenfor din kontroll

Andre tvingende fraværsgrunner som er utenfor din kontroll kan for eksempel være militærtjeneste,  politisk representasjon og idrettssamlinger på høyt nivå. En annen fraværsgrunn er for studenter som må delta i nødvendige møter i kraft av deres tillitsverv i vedtatte råd og utvalg ved UiS tilknyttet kvalitetssystemet og/eller kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet, jfr. universitets- og høyskoleloven § 4-4 1.ledd.

Kolliderende obligatoriske aktiviteter og/eller eksamen på tvers av ordinært studieløp er ikke gyldig grunn for fravær el. Jobb, nervøsitet, søvnløshet, ferie og reiser eller tilsvarende er ikke grunn til gyldig fravær.

Se hva som regnes som gyldig fravær (pdf)

Dersom du blir syk og ikke kan møte på eksamen innen fristen, må du søke om gyldig fravær innen 5 virkedager etter eksamen ble avviklet i Digital studentekspedisjon

Hvis søknaden om gyldig fravær ikke er mottatt innen fristen, blir fraværet/manglende innlevering registrert som et eksamensforsøk. 

Ved innvilget gyldig fravær har du rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i Studentweb

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har et dokumentert behov for tilrettelegging, kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Du må søke via Digital studentekspedisjon innen fristen ved å bruke søknadsskjemaet "Tilrettelegging av eksamen". Husk å legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din.

Frister:

 • Høst: 1. september (gjelder også for ny og utsatt eksamen som finner sted i februar/mars) 
 • Vår: 1. februar (gjelder også for ny og utsatt eksamen som finner sted i august/september) 

Dersom noe akutt har oppstått må du sende søknad snarest. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått nylig. 

Du kan søke om:

 • Ekstra tid: Ekstra tid til å besvare eksamen. Hvor mye ekstra tid du har rett på fremkommer av eksamensforskriften §4-3. Det avhenger av varigheten på eksamen.
 • Eget rom: Å få sitte i enerom på eksamen. NB: Innvilges kun i spesielle omstendigheter.
 • Hviletid: Ekstra tid som kan brukes til å hvile under eksamen. Hviletid skal benyttes utenfor eksamenslokalet og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget. 
 • Ammetid: Ekstra tid som kan brukes til å amme under eksamen. Ammetiden skal benyttes utenfor eksamenslokalet og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget. Det må dokumenteres med for eksempel fødselsattest, eller legeattest som bekrefter termindato.
 • Lingdys: Et lese- og skriveverktøy for de med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Dokumentasjon vedlagt søknaden må spesifisere at det er behov for LingDys under eksamen.  
 • Ordbok: Du kan søke om bruk av tospråklig ordbok under eksamen. 
 • PC: På eksamener som skal foregå for hånd med penn og papir.

Du kan søke om ekstra tid på hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver og eventuelle innleveringsoppgaver.

Dette gjør du i Digital studentekspedisjon ved å benytte søknadsskjemaet "Søknad om utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- eller masteroppgave". Husk å legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din. 

Frister:

 • Høst: 1. september 
 • Vår: 1. februar 

Hvor mye ekstra tid som kan innvilges er bestemt i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §§3-12 og 4-3.

I grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn kan det gis fritak fra prøve i en av målformene i det obligatoriske norskfaget på 30 studiepoeng i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.

Tilsvarende fritaksregler gjelder for studenter i grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn som ikke velger norsk i fagkretsen, og for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. For studenter som har norsk i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter på barnehagelærerutdanning kan også søke om fritak.

Fritak skal føres på vitnemålet.

Søknad:

Søknad om fritak sendes via Digital Studentekspedisjon. Bruk søknadsskjemaet "Tilrettelegging av eksamen".
Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)

E-post: eksamen-igis@uis.no

Tlf.: 51 83 34 00

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)

E-post: IBU-Eksamen@uis.no

Tlf: 51 83 34 00

Obligatoriske arbeidskrav

Hva er obligatoriske arbeidskrav? hva med fravær?

Mange emner har obligatoriske arbeidskrav som for eksempel innleveringer, laboratorieøvinger, prøver, undervisning og praksis. Dette fremkommer i emnebeskrivelsen.

Blir du forhindret fra å møte til obligatorisk undervisning eller annen obligatorisk aktivitet grunnet sykdom eller andre gyldige grunner kan du søke om gyldig fravær, jfr. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8. Dette må i så fall søkes om i Digital studentekspedisjon innen 5 hverdager etter den aktuelle prøvingen.

Du må levere dokumentasjon når du søker gyldig fravær ved obligatoriske aktiviteter. Eksempler på situasjoner som kan gi gyldig fravær er:

•            Sykdom (eller sykdom hos noen du har omsorgsansvar for)

•            Fødsel

•            Dødsfall i nær familie

•            Andre tvingende fraværsgrunner utenfor din kontroll

Andre tvingende fraværsgrunner som er utenfor din kontroll kan for eksempel være militærtjeneste,  politisk representasjon og idrettssamlinger på høyt nivå. En annen fraværsgrunn er for studenter som må delta i nødvendige møter i kraft av deres tillitsverv i vedtatte råd og utvalg ved UiS tilknyttet kvalitetssystemet og/eller kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet, jfr. universitets- og høyskoleloven § 4-4 1.ledd.

Kolliderende obligatoriske aktiviteter på tvers av ordinært studieløp er ikke gyldig grunn for fravær el. Jobb, nervøsitet, søvnløshet, ferie og reiser eller tilsvarende er ikke grunn til gyldig fravær.

Se hva som regnes som gyldig fravær (pdf)

Kandidater som ikke oppfyller de fastsatte arbeidskrav blir nektet adgang til prøving, med mindre det skyldes gyldig fravær (pdf) og dekan avgjør at adgang likevel er faglig forsvarlig.

Skoleeksamen

Hvordan gjennomføres en skoleeksamen?

En skoleeksamen gjennomføres fysisk på campus, enten som en digital eksamen i Inspera eller ved hjelp av penn og papir. Møt frem på eksamensdagen senest 30 minutter før eksamensstart. Eksamenslokalene åpner kl. 08:30. Husk å ta med gyldig fysisk legitimasjon med bilde og sjekk på forhånd hvilke hjelpemidler som eventuelt er tillatt.

Alle studenter som skal ha eksamen på eget utstyr vil få informasjon om dette på Studentweb. Møter du opp uten egen PC vil du ikke få gjennomføre eksamen. 

PC som skal brukes på digital eksamen må ha installert enten Windows eller MacOS. Chromebook og nettbrett er ikke støttet ved UiS på skoleeksamen.

Sjekkliste for klargjøring av din PC:    

 1. Brukernavn og passord: Sjekk at brukernavn og passord fungerer i god tid før digital eksamen. Pålogging til Inspera skjer med din Feide-bruker. Opplever du problemer med innlogging?
 2. Tilgang til internett: Du må ha tilgang til internett under eksamen. Slik kobles datamaskinen til wifi på UiS.
 3. Installere Safe Exam Browser (SEB): Safe Exam Browser (SEB) er en sikker nettleser som må installeres dersom du skal ha digital skoleeksamen på egen PC. Dette programmet stenger tilgang til ressurser på din PC under eksamen. Informasjon om hvordan du laster ned Safe Exam Browser finnes på Inspera assessment. Har du en gammel versjon av SEB installert? Sørg for å avinstallere SEB først.
 4. Test at alt er i orden og bli kjent med Inspera: Gå til uis.inspera.no, logge deg inn med din Feide-bruker og gjennomfør demotesten «Demonstrasjon med sikker nettleser». Skriv inn koden uis123 når du blir bedt om det. 

På penn og papir eksamen vil du få utlevert gjennomslagsark, kladdeark og eksamensoppgaven i eksamenslokalet når eksamen starter. Det er viktig at du har med deg blå eller sort kulepenn på eksamensdagen da blyant ikke går igjennom de tre lagene med papir som gjennomslagsarket består av.

Det er viktig at du bruker et nytt ark for hver nye side du skriver på besvarelsen din.

En eksamensvakt vil gi informasjon om dette på eksamensdagen før eksamen starter.

På noen digitale eksamener kan du skrive og tegne på skisseark som en del av din besvarelse. Det er viktig at du fyller ut skissearkene riktig før du leverer. 

1. Finn oppgavekoden 

Det er en egen oppgavekode per spørsmål, så det er viktig at du fyller ut riktig oppgavekode på skissearket. Oppgavekoden finner du nederst i oppgaven. 

Du har ikke tilgang til oppgavekodene etter at eksamenstiden har gått ut eller du har levert i Inspera. Du vil ikke få ekstra tid til å fylle ut oppgavekodene etter endt eksamenstid. 

Du må derfor fylle ut informasjon på skissearkene underveis før eksamenstiden har gått ut. 

Bilde av oppgavekode i Inspera.2. Fyll inn riktig informasjon på hvert ark 

Skriv hardt og tydelig og bruk blå eller svart kulepenn. IKKE bruk blyant eller rødt blekk. 

På hvert skisseark skal du fylle inn følgende informasjon: 

 • Oppgavekode 
 • Dato 
 • Emnekode 
 • Kandidatnummer 
 • Oppgavenummer 
 • Sidetall (antall ark)  

Ikke la noen kolonner eller felter stå tomme. 

Når du skraverer oppgavekoden må du skravere den helt, og ikke delvis. 

Eksempel på riktig utfylt skisseark: 

Bilde av et korrekt utfylt Scantronark.


3. Lever arkene i rekkefølgen de skal leses 

Før du leverer skissearkene må du sjekke at: 

 • Alle felter på skissearkene er fylt ut. 
 • Skissearkene er lagt i den rekkefølgen de skal leses. 

Til slutt leverer du skissearkene til en eksamensvakt i eksamenslokalet.  

Husk: Av hensyn til andre kandidater som fortsatt jobber med eksamen skal det alltid være stille i eksamenslokalet. 

4. Etter eksamen 

Etter eksamen blir de digitale håndtegningene lastet opp til din besvarelse og du vil se disse sammen med din besvarelse i Inspera under Arkiv.

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler kan omfatte skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator, tegneutstyr og annet hjelpeutstyr. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og oppgavetekst. Hjelpemidler som ikke er oppført vil bli inndratt, og forholdet vil bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk. 

Mer informasjon om hjelpemidler.

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt fakultet/institutt.

Hjemmeeksamen

Hvordan gjennomføres og leveres en hjemmeeksamen?

Hjemmeeksamen leveres som regel i Inspera eller Canvas. Safe Exam Browser brukes ikke på hjemmeeksamen, men det er viktig at du på forhånd kobler deg til et stabilt nettverk og sjekker at alt fungerer.

Klargjøring:

Du må benytte deg av en oppdatert og godkjent nettleser, for eksempel Chrome.

Du logger deg på Inspera med din Feide-bruker her: https://uis.inspera.no/.

Du vil kunne åpne prøven når eksamen er i gang.

Levering/opplasting av besvarelse:

I Inspera leveres besvarelsen ved hjelp av «filopplasting», og hvis ikke annen informasjon er gitt så skal besvarelsen lastes opp som et PDF-dokument. For å sikre anonymiteten ved innlevering av besvarelsen, bør du fjerne personinformasjon før du lagrer dokumentet som PDF. Brukerveiledning til fjerning av personinformasjon ved filopplasting finner du her for Windows (pdf) og MacOS (pdf).

For å levere klikker du på "Lever nå" knappen etter at besvarelsen er lastet opp. De aller fleste hjemmeeksamener i Inspera har automatisk innlevering. Det vil si at dersom du laster opp flere versjoner, vil den siste filen du har lastet opp automatisk bli levert når eksamenstiden er ute.

Husk at tiden du har til rådighet på eksamen også inkluderer tiden det tar å laste opp besvarelsen din.  

Etter innlevering:

Ønsker du å se din egen besvarelse etter du har levert kan du gjøre dette ved å gå til uis.inspera.no og gå til «arkiv». Den blir ikke tilgjengelig før etter at fristen til prøven er gått ut.

Se informasjon om gjennomføring og innlevering publisert i det aktuelle emnet på Canvas.

Hva gjør jeg dersom jeg får tekniske problemer under eksamen?

Svar: Kontakt personen oppgitt på informasjonssiden i eksamensoppgaven. Dersom du ikke får til å levere besvarelsen din, og det er en filopplasting, kan du sende besvarelsen på e-post som PDF-vedlegg til kontaktpersonen.

Blir PC'en låst under eksamen?

Svar: Når du har hjemmeeksamen vil ikke Safe Exam Browser (SEB) blir benyttet og PC'en vil ikke bli låst. Du kan gå ut og inn av programmet som du ønsker.

Har jeg lov å bruke hjelpemidler og kommunisere med andre?

Svar: Når du sitter hjemme har du alle hjelpemidler tilgjengelig. Husk imidlertid at arbeidet skal være selvstendig, i tillegg blir alle besvarelser plagiatkontrollert. Brudd på dette kan regnes som fusk og plagiat.

Muntlig eksamen

Hvordan gjennomføres en muntlig eksamen?

Her finner du retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen, samt rettigheter og plikter ved digital muntlig eksamen.

 1. Fakultetet plikter å kunngjøre endelig dato for avvikling av eksamen senest 3 uker før eksamen skal avholdes. Opplysning om tidspunkt og sted kunngjøres på Studentweb/TimeEdit/Canvas senest én uke før eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 4-1.
 2. Studenten plikter å gjøre seg kjent med dato og klokkeslett for eksamen – via Canvas/Studentweb/TimeEdit.
 3. Studenten må ha legitimasjon/gyldig ID tilgjengelig før og under selve eksamineringen. Det er ikke tillatt å benytte app på telefon som identitetsbevis. Kandidater som ikke kan legitimere seg kan nektes adgang til eksamen.
 4. Studenten må beregne god tid til eksamensgjennomføringen. I all hovedsak skal eksamen skje mellom kl. 08.15-18.00. UiS forbeholder seg retten til at det kan oppstå forsinkelser som medfører utsatt start og slutt for eksamineringen.
 5. Ved sykdom på eksamensdagen plikter studenten så snart som mulig å gi beskjed til eksamenskoordinator på emnet, og senest 5 virkedager etter eksamensdagen.
 6. Studenten plikter å sende søknad om gyldig fravær med legeattest i digital studentekspedisjon innen 5 virkedager etter selve eksamensdagen, jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-11.
 7. Eventuelt trekk under eksamen skjer muntlig ved oppmøte.
 8. Meddeles karakteren muntlig, må studenter som ønsker begrunnelse fremstille krav om dette umiddelbart. Dersom karakteren meddeles skriftlig, må krav om begrunnelse fremsetes innen 24 timer etter at karakteren er kunngjort.
 9. Karakter på muntlig eksamen kan ikke påklages jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-3, punkt 5.
 10. Formelle feil ved eksamen kan påklages jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 5-6.
 11. Det skal gjennomføres ny og utsatt eksamen med samme vurderingsform for de studentene som oppfyller vilkårene i forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-11.
 1. Studenten plikter å gjøre seg kjent med dato og klokkeslett for eksamen – via Canvas. Presis dag og klokkeslett er tilgjengelig senest to dager før eksamen starter.
 2. Studenter plikter å koble seg til sikret og stabilt internett. Kables nett anbefales.
 3. Studenten må ha et webkamera på sin PC, men det anbefales å benytte løst webkamera til muntlig eksamen. Studenten må kunne vise rundt i rommet, inkludert PC skjermen hvis sensor krever det. Generelt skal rommet og ansiktet til kandidaten være godt belyst. Det er krav om headset eller bordmikrofon for å sikre god og stabil lydkvalitet for sensorene. Omgivelsene må ikke være bråkete slik at det forstyrrer eksamen. Dersom noen av punktene nevnt over blir vanskelige å oppfylle, kan studenten be om å gjennomføre eksamen digitalt på campus og/eller låne utstyr av UiS. Dette må avklares en uke før oppsatt eksamensdato med eksamenskoordinator på det aktuelle emnet. Det er studentens ansvar å få avklart dette i innenfor den angitte frist.
 4. Studenter plikter å sjekke i forkant av eksamen at alt utsyr; pc, mikrofon, lyd, bilde og internett fungerer på eksamensdagen. UiS anbefaler studentene å teste dette senest dagen før eksamen slik at eventuelle oppdateringer er på plass og ikke forstyrrer under gjennomføringen av eksamen.
 5. Dersom kravene til teknisk utstyr ikke er oppfylt kan studenten avvises og ikke få gjennomføre eksamen.
 6. Studenten må ha legitimasjon/gyldig ID tilgjengelig før og under selve eksamineringen.
 7. Beregn god tid til eksamensgjennomføringen. UiS forbeholder seg retten til at det kan oppstå forsinkelser som medfører utsatt start og slutt for eksamineringen innenfor tidsrommet kl. 09.00-15.30, og ber studenter være oppmerksomme på dette.
 8. Zoom eller Teams-lenken til eksamen blir tilgjengelig via e-post/Canvas senest to dager før eksamen. Studenter plikter å følge med på og lese student- e-posten jevnlig før eksamen, jf. punkt 1.
 9. Studenten må være bevisst på at digital eksamensavvikling alltid innebærer en risiko for at det kan oppstå tekniske problemer. UiS vil alltid gjøre sitt beste for at eksamen skal foregå uten problemer. Dersom en student likevel utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under eksamen, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt studenten skal få anledning til å avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt. For teknisk bistand kontakt eksamenskoordinator på det aktuelle emnet.
 10. Ved sykdom på eksamensdagen plikter studenten å så fort som mulig å gi beskjed til eksamenskoordinator på emnet. Studenten må i tillegg sende søknad om gyldig fravær med legeattest i digital studentekspedisjon innen 5 virkedager, jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-11.
 11. Eventuelt trekk under eksamen skjer ved pålogging/oppmøte.
 12. Krav om begrunnelse for karakter skal om ønskelige fremsettes umiddelbart dersom karakter er meddelt muntlig. Dersom karakter meddeles skriftlig, skal krav om begrunnelse for karakter om ønskelig fremsettes innen 24 timer etter at karakteren er meddelt. Vær oppmerksom på at karakter kan bli publisert på Studentweb med løpende overføring etter eksamensdagen er ferdig.
 13. Karakter på muntlig eksamen kan ikke påklages jf. Lov om Universiteter og Høgskoler § 5-3, punkt 5.
 14. Formelle feil ved eksamen kan påklages jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 5-6.
 1. Faglærer plikter å opprette Zoom eller Teams-lenken til eksamen i Canvas senest to dager før eksamen, jf punkt 8 i «rettigheter og plikter for studentene.»
 2. Før oppstart av eksamineringen plikter faglærer å sjekke identiteten på alle studenter som skal eksamineres. Studenten må ha legitimasjon/gyldig ID tilgjengelig.
 3. Faglærer er ansvarlig for, og plikter å melde til eksamenskontoret, både hvor lang eksamineringstid som beregnes pr. student, og total eksaminiseringstid pr. eksamensdag. Dette er vesentlig for planlegging av teknisk bistand. Eksamineringstid for eksamen på nett må i være mellom kl. 09:00 og 15:30 for å sikre teknisk bistand fra IT/eksamenskoordinator.
 4. Dersom en student trekker seg fra eksamen, må emneansvarlig melde det til eksamenskoordinator. Hvis vedkommende er den første studenten, skal supporttid (kl.08:30) IKKE forskyves. IT/eksamenskoordinator har ofte tett timeplan under eksamensperiodene pga. oppgaver knyttet til gjennomføring av andre digitale eksamener samtidig.
 5. Dersom en student utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under eksamen, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt studenten skal få anledning til å avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt, jf punkt 9 «rettigheter og plikter for studentene».
 6. Faglærer/sensor plikter å melde fra til eksamenskoordinator og instituttleder om uforutsett sykdom/fravær, snarest mulig.
 7. Faglærer/sensor plikter å koble seg til sikret og stabilt internett. Kables nett anbefales.
 8. Hvis faglærer/sensor ikke har brukt Zoom/ Teams før, må emneansvarlig planlegge
  veiledning/opplæring før eksamensdagen.
 9. Faglærer/sensor har ansvar for å møte opp i god tid før eksamensstart (eller etter særskilt avtale) for test med teknisk bistand og pålogging.
 10. Faglærer/sensor har rett til å avvise studenter som ikke har fulgt kravene til oppsett av teknisk utstyr når eksamen starter, jf punkt 4 og 5 i «rettigheter og plikter for studenter»

Eksamensresultater

Når får du sensuren og hva betyr egentlig karaktersettingen?

Eksamensresultater finner du i Studentweb under «resultat».  

Sensurfrist er 3 uker etter eksamen med unntak av:  

 • Bacheloroppgaver, prosjektoppgaver eller større seminaroppgaver på mer enn 15 studiepoeng: 4 uker fra innleveringsfristens utløp. 
 • Masteroppgaver og oppgaver som har et omfang på 30 studiepoeng eller mer: 10 uker fra innleveringsfristens utløp. 

Dersom sensurfristen faller på en lørdag eller helligdag, utsettes fristen til nærmeste virkedag. Det kan fastsettes lengre sensurfrister under spesielle forhold, men dette skal i så fall informeres om.

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer;  

 • en skala med karakterene bestått og ikke bestått  
 • en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått 

For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser: 

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.  

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Begrunnelse for karaktersetting og klagemuligheter

Hvis du lurer på hvorfor du fikk den karakteren du fikk, kan du be om en begrunnelse. Du har også anledning til å klage på karakteren eller andre feil du mener har skjedd i forbindelse med eksamensgjennomføring.

Hvis du lurer på hvorfor du fikk den karakteren du fikk, kan du be om en begrunnelse. I begrunnelsen får du informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert ditt eksamenssvar.  

Hvordan be om begrunnelse

Du ber om begrunnelse for karaktersetting på Studentweb. Klikk på menyen/ ‘’Mer’’, velg ‘’Begrunnelse og klager’’ og så det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å be om begrunnelse dersom fristen ikke har gått ut. 

Frist: 

Fristen for å be om begrunnelse er innen1 uke fra karakteren ble kunngjort.  

Unntak: Ved muntlig og praktisk/utøvende eksamen må krav om begrunnelse fremsettes muntlig umiddelbart etter at karakter er meddelt. 

Behandlingstid: 

Vårt svar på din begrunnelse kan gis enten i skriftlig eller muntlig form. Hvis begrunnelsen er gitt i skriftlig form, vil du motta en e-post. Begrunnelsen vil også vises i Studentweb. I noen tilfeller vil du få begrunnelsen muntlig.

Kontakt: 

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt.

Dersom du er uenig i en karaktersetting kan du klage på karaktersettingen. Besvarelsen din vil da bli oversendt til to nye sensorer, der minst én av klagesensorene er ekstern. 

Klagen kan ha tre utfall: 

 • Samme karakter 
 • Dårligere karakter 
 • Bedre karakter 

Det er individuell klagerett etter en gruppeeksamen. Endring av karaktersetting etter klage vil kun gjelde for den eller de studenter som har klaget.

Du kan ikke klage på muntlig eksamen, bedømmelse av praksisstudier, utøvende eksamen eller andre typer vurdering som etter sin art ikke lar seg etterprøve. 

Vær oppmerksom på at karakteren du får etter klagebehandling er endelig, og det er ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort. 

Slik klager du 

Du kan klage på karaktersetting på Studentweb. Klikk på menyen/ ‘’Mer’’, velg ‘’Begrunnelse og klager’’ og så det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å klage på karaktersetting dersom fristen ikke har gått ut. 

Frist for å klage 

Klagen må være registrert i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at begrunnelse for karakter er mottatt. Merk at ved en gruppeeksamen vil kun den/de som har bedt om begrunnelse i Studentweb få utsatt klagefrist.

Besto du ikke? Dette må du gjøre 

Merk at dersom du ikke har bestått/strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til ny og utsatt eksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra ny og utsatt eksamen. 

Dersom du stryker på eksamen etter klage på ordinær eksamen har du mulighet til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp. 

Oversikt over oppmeldingsfristene finner du under "Eksamensoppmelding" lengre oppe på denne siden. 

Behandlingstid for klage 

Etter klagefristens utløp vil besvarelsen videresendes til klagesensorer. Behandlingstiden er 4 uker. Noe som gir en total saksbehandlingstid på ca. 7 uker. Dersom det skulle ta lengre tid, får du beskjed om dette. Bemerk dog at saksbehandlingstiden normalt vil være lenger på sommeren, grunnet sommerferieavvikling. Du vil få e-post når klagen er ferdigbehandlet og vil kunne se resultatet i Studentweb. 

Dersom ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 pkt.6.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt

Du kan klage på formelle feil ved alle typer eksamen, både muntlige, skriftlige og praksis, jfr. § 5-2 i Universitets- og høyskoleloven.

Hva er en klage på formelle feil?

Eksempel på formelle feil ved gjennomføring av eksamen kan være forstyrrelser i eksamenslokalet eller feil i eksamensoppgaven. Hvis det ikke er brukt ekstern sensor der dette er et krav, vil det være en formell feil ved sensureringen. Har du ikke fått veiledning som du har krav på under praksisperioden, kan det være ett eksempel på formelle feil under gjennomføring av praksis.

Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon under eksamen eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, skal ny sensurering foretas. I motsatt fall skal det avholdes ny eksamen. Hva som blir utfallet, avhenger av hva som må til for å rette opp feilen.

Dersom du får medhold i at det har skjedd en formell feil under praksis vil det ikke si at du likevel består, men at du kan få annullert forsøket. Resultatet av dette er at det skal tilrettelegges for at du kan gjennomføre en ny praksisperiode så snart som mulig.

Hvordan klage og frist for dette?

Klage på formelle feil skjer på Studentweb. Klikk på menyen/ ‘’Mer’’, velg ‘’Begrunnelse og klager’’ og så det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å klage på formell feil dersom klagefristen ikke har gått ut. 

Når du klager på formelle feil må du skrive en begrunnelse for klagen og beskrive de forholdene du mener utgjør formelle feil. Du kan også laste opp dokumenter som vedlegg til klagen. 

Fristen for å klage er tre uker etter at du er, eller burde være, kjent med forholdene som ligger til grunn for klagen. 

Trekk av klage

En klage på formelle feil, som er fremsatt innen fristen, kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken. Klagen trekkes i StudentWeb.

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles i all hovedsak av det institutt/fakultet emnet tilhører. De kan komme til følgende resultat:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Ta klagen til følge (medhold i klagen)
 • Ikke ta klagen til følge (ikke medhold)

Dersom klagen tas til følge vil det enten foretas en ny sensur eller at det avholdes en ny eksamen.

Dersom klagen ikke tas til følge vil saken oversendes til klagenemnda ved UiS (med kopi til student) som skal ta endelig stilling til klagen. Klagenemnda vil avgjør hvorvidt det foreligger formelle feil, og om det eventuelt skal avholdes ny eksamen eller ny sensur.
Behandlingstid:

Behandlingstid for klage på formelle feil er vanligvis en måned. Dersom det skulle ta lengre tid, vil du få beskjed om dette. Du vil motta et vedtak på e-post eller i digital postkasse. 

Kontakt:

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt 

Bruk av ChatGPT

Bruk av skriveroboter (som ChatGPT og Microsoft Copilot) ved oppgaveskriving og eksamen.

Hva må jeg vite?

KI-verktøy kan støtte læringen din når du bruker dem på en god måte. Dette betyr at du kan få hjelp til idémyldring og skrivestøtte, men KI-verktøy kan ikke erstatte egen tenkning og skriving. Du kan gå glipp av verdifull læring hvis du lar KI-verktøy overta dine oppgaver og din utvikling som student. I tillegg bør du ha faglig innsikt og oversikt over pensum for å få et godt utbytte ved bruk av for eksempel skriveroboter. Oversikt over tema hjelper deg å lage gode spørsmål (prompts) og å kritisk vurdere forslagene du får fra for eksempel ChatGPT eller Microsoft Copilot.

Selvstendig arbeid

Alle oppgavene du skriver ved UiS skal være ditt eget, selvstendige arbeid og et resultat av din læring og arbeidsinnsats. Oppgaven du leverer inn skal gjenspeile dine faglige, akademiske og språklige ferdigheter. Derfor kan du ikke kopiere inn tekst fra skriveroboter. Det er du som er ansvarlig for den endelige teksten som leveres inn til sensur.

Generert tekst er ikke en vitenskapelig kilde

I akademiske tekster er det viktig å bruke etterprøvbare og vitenskapelige kilder som viser hva du bygger kunnskapen din på. Faglige argumenter og påstander skal kunne etterprøves.Det betyr at sensoren kan finne tilbake til kildene du har brukt i oppgaven din med hjelp av kildehenvisningene i teksten din.

Tekst skrevet av skriveroboter er ikke en informasjonskilde på lik linje med for eksempel pensumlitteratur og forskningsartikler, fordi teksten som produseres ikke er en etterprøvbar og vitenskapelig kilde. Hovedproblemet med tekst produsert av en skriverobot er at den ikke er gjenfinnbar, at man ikke vet hvilket kildemateriale som er benyttet og hvor teksten stammer fra. Det er ingen som kvalitetssikrer tekstene som produseres. Det betyr at skriveroboten kan gi feil og biased informasjon og oppgi kilder som verken er troverdige eller riktige. Når du leser eller jobber med tekst fra skriveroboter, må du derfor være kildekritisk. Du kan lese mer om hvordan man er kildekritisk i Kildekompasset.

Hvis du på en eksamen eller oppgave har fått i oppdrag å bruke tekst eller lignende generert av skriveroboter, må du henvise til boten slik som du henviser til alle andre kilder. Beskriv i tillegg hvordan du har brukt skriveroboten og legg ved chatloggen. Bruk Kildekompasset for å se hvordan du refererer til en skriverobot når du bruker APA-stilen.

Hvordan bruke skriveroboter som læringsstøtte under oppgaveskriving/eksamen

Skriveroboter som ChatGPT og Microsoft Copilot er lovlige hjelpemidler ved oppgaver og eksamener der alle hjelpemidler er tillatt og ikke annet er oppgitt. Disse kan være nyttige hjelpemidler, men du skal likevel følge reglene for akademisk skriving og kildebruk. Ta kontakt med emneansvarlig hvis du er i tvil om hva som gjelder for emnet ditt.

Hvis du leverer inn tekst, utregninger m.m. som er direkte kopiert fra en skriverobot, blir dette ansett som å presentere andres arbeid som sitt eget, og dermed fusk. Det skal være tydelig hva som er dine ideer og hva som er andre sine.

 • Du kan bruke skriveroboten til idémyldring under oppgaveskrivingen, for å:
  • Diskutere mulige problemstillinger
  • Få forslag til struktur på en tekst
  • Diskutere mulige valg av metode
  • Få forslag til argumentere for og imot en påstand
  • Be om tilleggsforklaringer på konsepter og begrep du synes er vanskelig å forstå i pensum
 • Husk at du alltid må vurdere den informasjonen/rådene du får. Sjekk opp mot pensum og vær kritisk. Diskuter gjerne rådene med dine medstudenter.
 • Skriveroboter kan være et hjelpemiddel til språkkorrektur ved oppgaveskriving. Dette vil imidlertid kanskje ikke være lovlig i et språkfag.
 • Du kan be skriveroboten om hjelp til å finne grammatiske feil, forbedre setningsstruktur eller be om forslag til andre ord for å unngå gjentakelser.
 • Ikke klipp og lim teksten direkte inn i oppgaven din. Spør chatboten hvilke endringer den har gjort slik at du kan vurdere om de er relevante eller ikke. Det er lurt å kun jobbe med korte avsnitt om gangen for å kritisk kunne vurdere de endringsforslagene skriveroboten gir.
 • Husk å lese korrektur selv eller la noen andre lese korrektur.

Fusk/juks og plagiat

Hva er fusk og plagiat? Hvilke konsekvenser har det å jukse på eksamen?

Mange studenter er usikre på hvilke regler som gjelder ved eksamen, og vet kanskje ikke at brudd på disse reglene kan få store konsekvenser for den enkelte students studierett og videre studieløp. Alle studenter ved UiS har plikt til å sette seg inn i regler for eksamen, samtidig som UiS plikter å informere godt om disse reglene og sørge for at studentene har tilgjengelig den informasjon man trenger for å gjennomføre eksamen på en korrekt måte.

Fusk er en juridisk betegnelse på det man til vanlig gjerne kaller juks. Det er et alvorlig tillitsbrudd overfor medstudenter, universitetet og samfunnet. Universitetet i Stavanger vil reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk i alle deler av den akademiske virksomheten.  

Plagiat er fusk. Plagiat er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster uten at hele eller deler av teksten er markert som sitat med anførselstegn og med kildereferanser i form av fotnoter eller parentes i tekst. I eksamensbesvarelser skal du skrive med egne ord. Det er derfor viktig at direkte bruk av andre tekster markeres som sitat og med kildereferanser. Lettere omskrivinger av andres tekst kan også bli oppfattet som fusk, derfor bør man markere dette ved å markere deler av teksten som sitat, og ved å bruke fotnoter eller parentesreferanser. I tillegg kan man opplyse direkte om kilden i teksten. 

 • Å ikke oppgi kilder i det hele tatt 
 • Å oppgi uekte kilder  
 • Å ikke markere gjengivelser fra andre som sitater - plagiat  
 • Å hente en besvarelse fra internett eller andre kilder og utgi den som sin egen  
 • Å bruke en besvarelse som tidligere er brukt av en annen person, uten å referere til den/oppgi kilde. 
 • Å bruke egen tidligere eksamen/innlevering uten å oppgi kilde/referere til den 
 • Å bryte oppgitte gjeldende regler om samarbeid på den konkrete eksamen 
 • Å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt (for eksempel lapper og ark med faglig innhold, mobiltelefoner, smartklokker etc.)  
 • Å legge ikke tillatt fagstoff inn i tillatte hjelpemidler  
 • Å ha tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt (selv om de ikke er brukt)  
 • Å medvirke til fusk 

Det er viktig å huske at forsøk på fusk også kan føre til de samme reaksjonene som gjennomført fusk. 

UiS ser alvorlig på fusk og det kan få alvorlige konsekvenser for din studierett og studieløp videre. Dersom du fusker, kan det medføre at  

 • eksamen blir annullert 
 • du blir utestengt fra universitetet i inntil to semestre 
 • du mister retten til å gå opp til eksamen ved alle norske universitet og høgskoler i utestengingsperioden. 

Dersom du sender din egen besvarelse til medstudenter, for å bidra til medstudenters besvarelse, vil dette bli betraktet som medvirkning til fusk og kan resultere i utestenging i inntil to semestre. 

Det er lov å diskutere og samarbeide i eksamensforberedelsene. Etter individuell eksamensoppgave er utdelt er du alene og må gjøre alt selv. Samarbeid under eksamen ansees som fusk. Det oppfordres til at man tar kontakt med emneansvarlig før eksamen om man er usikker på hva som er ureglementert samarbeid på den konkrete eksamen.  

Som student har man ansvar for å sette deg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatte under eksamen. Bruk av ulovlige hjelpemidler kan i ytterste konsekvens resultere i utestenging. Man må som student huske å lese eksamensinformasjonen nøye, og er man fortsatt usikker før eksamen om hvilke regler for hjelpemidler som gjelder, oppfordres man til å kontakte faglærer. 

Det er det fakultetet og instituttet man som student tilhører, som undersøker og vurderer om det er grunn til å reise fuskesak. Dersom fuskesak reises har man som student rett til å se saksdokumentene, til å forklare seg, og til å si sin mening skriftlig og muntlig. Men man har ikke plikt til å uttale deg eller forklare deg. Når fakultetet har sendt saken over til den sentrale klagenemnda som behandler fuskesaker i første instans, har man som student rett til å bruke advokat eller annen medhjelper, på universitetets regning. Advokatutgiftene dekkes etter offentlig salærsats.  

Man har også under hele prosessen rett til å se saksdokumentene og til å uttale seg skriftlig og muntlig. Eventuelt kan man be om en samtale med nemndas sekretær. Man har også mulighet til å, innen tre uker, påklage vedtak til den nasjonale Felles klagenemnd for studentsaker.  

I klagesaker er hovedregelen at studenten har rett til å få advokathjelp dekket ved utestenging, men ikke ved annullering. 

Man kan under hele prosessen fra man blir mistenkt for fusk mulighet til å kontakte studentombudet ved universitetet for informasjon og bistand i saken.  

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha kunnskap om god kildebruk og krav til akademisk redelighet. Det er viktig for UiS at studentene lett skal kunne finne informasjon og gjøre seg kjent med kravene som stilles til akademisk skriving.

Under finner du en oversikt over ulike måter man som student kan lære mer om de problemstillingene som er tatt opp over.

Faglærer

Faglærer i de ulike emnene man har på studieprogrammet sitt, har ansvar for å lære studentene god kildebruk, hva som kan medføre fusk, og andre elementer som har med akademisk skriving å gjøre. Det kan variere mellom de ulike emnene og fagdisiplinene hvordan oppgaver skal skrives når det gjelder struktur, oppsett og innhold. Likevel er det noen felles kjennetegn ved akademisk skriving og regler for hva skal kan og bør gjøre og ikke, som er viktige at faglærer, som den som kjenner det konkrete fagstoffet best, videreformidler og lærer til sine studenter.

Studiekonsulenter

Studiekonsulentene i administrasjonen ved det fakultetet studenten tilhører, kan hjelpe og gi råd til studentene om hvor man finner regelverk og informasjon generelt og knyttet til fusk.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i akademisk skriving. Dersom man som student skal skrive oppgave på studiet og er usikker på hva som kreves for å skriva ei god oppgave i høyere utdanning kan Universitetsbiblioteket i Stavanger gi gode tips om det å lage problemstilling, struktur på en akademisk oppgave, drøfting og god referanseskikk. Dette bidrar også til å unngå fusk i form av f.eks. plagiat.

Du kan teste deg selv i plagiat og i akademisk skriving.

Eksamensrelaterte kurs

Grunnkurs i akademisk skriving I: struktur + språk

Tir. 20.08.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Grunnkurs i akademisk skriving I: struktur + språk

Tor. 29.08.2024

10:15-11:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Studer smart: Tidsplanlegging og studieteknikk

Tir. 03.09.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Hvordan bruke skriveroboter til lærings- og skrivestøtte?

Tir. 10.09.2024

14:15-16:00

Universitetsbiblioteket
KE A-205

Lynkurs i akademisk skriving for studenter som skriver på engelsk (EN)

Tir. 17.09.2024

14:15-15:30

University library
KE A-204

Grunnkurs i akademisk skriving II: Kildebruk og referanser

Tir. 24.09.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-130

Digital spørretime: Akademisk skriving og eksamensforberedelse

Fre. 04.10.2024

11:30-12:00

På Teams

Grunnkurs i akademisk skriving III: Drøfting

Tir. 15.10.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Hvordan bruke skriveroboter til lærings- og skrivestøtte?

Tir. 29.10.2024

14:15-16:00

Universitetsbiblioteket
KE A-205

Digital spørretime: Akademisk skriving og eksamensforberedelse

Tor. 14.11.2024

11:30-12:00

På Teams

Slik redigerer du oppgaven din

Ons. 04.12.2024

09:15-12:00

Universitetsbiblioteket
KE A-253

Kontakt og verktøy