Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som skal til for å lykkes. Den ble avsluttet med en paneldebatt som satt søkelys på helsenæringsinnovasjon og samarbeid på tvers av sektorer.

Published Sist oppdatert

I panelet deltok Thor Ole Gulsrud (UiS), Arild Kristensen (Norwegian Smart Care Cluster), Camilla Gram (Kreftforeningen), Kristine Skjøthaug (Stavanger kommune) og Kenneth Austrått (Stavanger Universitetssjukehus).

Paneldebatt
Fra venstre: Thor Ole Gulsrud, Kristine Skjøthaug, Arild Kristensen, Camilla Gram og Kenneth Austrått og Eigil Kloster Osmundsen (ordstyrer). Foto: Line Hurup Thomsen

Brobygging mellom forskning og felt for nye helsenæringsinnovasjoner

Mann som gestikulerer på en scene
Thor Ole Gulsrud er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– For at forskningen som gjøres ved universitetet skal være relevant for helsesektoren må forskerne kjenne til de reelle behovene til sektoren, som sektoren trenger hjelp til å få løst. Det betyr at det må skapes møteplasser hvor helsesektoren, både primær- og spesialisthelsetjenesten, kan møte akademia og dele sine utfordringer og behov. Universitetet kan være en pådriver for å tilrettelegge for slike møteplasser. Her er HelseCampus Stavanger (HCS) et ypperlig eksempel, sier Thor Ole Gulsrud, som er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Prodekanen påpeker at næringslivet alltid vil være utålmodig, og slik må det være. Han mener samtidig at det bør være mulig å korte ned tidshorisonten innen akademia. Dette kan gjøres gjennom å få på plass en bedre infrastruktur for innovasjon ved universitetet. Det settes av tid og ressurser til forskning og undervisning, mens innovasjon er noe som må gjøres «i tillegg».

– Ansatte som ønsker å omsette forskningsresultatene sine til nye, innovative løsninger vet ikke helt hvilken ende de skal starte i. De trenger hjelp, poengterer Gulsrud.

Hovedinntrykket hans av HCS-dagen er at det pågår mange gode og relevante prosjekter som adresserer utfordringene innen helsesektoren. Gulsrud mener imidlertid vi fortsatt har en vei å gå for å få til endringer som varer, og at implementering og implementeringsforskning vil være viktig i tiden fremover.

Utfordringer og løsninger i implementering av helsenæringsinnovasjoner

Smilende mann
Arild Kristensen er daglig leder i NSCC. Foto: NSCC

Arild Kristensen er daglig leder i NSCC. Han mener et stikkord for at helsenæringsinnovasjoner ikke bare er økonomisk drivende, men også bidrar til reell og bærekraftig tjenesteutvikling, er tett brukerinvolvering fra et tidlig tidspunkt, slik at en er sikker på at løsning treffer behovet eller tjenesten på en formålstjenlig måte.

I lys av dine erfaringer, hvilke hovedutfordringer ser du når det gjelder å innpasse nye helseinnovasjoner i eksisterende strukturer, og hvordan kan vi overkomme dem?

– Implementering i skala er ofte vanskelig. Det er mange årsaker til dette, men endringsledelse er ofte et nøkkelord i tillegg til forankring i alle ledd og budsjett. Et annet element i helse er at det ikke er alle eksisterende strukturer som er optimale med tanke på å levere effektive og gode tjenester til bruker/pasient. En må derfor også av og til utfordre strukturene, svarer Kristensen.

Viktigheten av brukermedvirkning gjennom hele prosessen

Camilla Gram er distriktsleder for Stavanger i Kreftforeningen, og er opptatt av hvordan vi kan sørge for at kreftpasientenes behov og perspektiver blir integrert i utviklingen av nye helsenærings- og tjenesteinnovasjoner. I og med at brukermedvirkning er lovpålagt, finnes det i dag både utvalg og systemer som skal ivareta pasientens stemme og behov.

Smilende dame
Camilla Gram er distriktsleder for Stavanger i Kreftforeningen. Foto: Kreftforeningen

– Vi må bruke de systemer som finnes etter intensjonen. Vi erfarer at det er svært ulik kvalitet på hvordan blant annet helseforetak, kommuner og forskningsprosjekter involverer pasienten, og her er det rom for å lære av de beste. Videre kan det være en faglig og pedagogisk utfordring både for brukerrepresentanten og forsker/innovatør. Her må vi sørge for at kunnskapen og hvilken verdi brukermedvirkning kan gi, er godt forankret hos alle parter, sier Gram.

Distriktslederen ser klare utfordringer knyttet til ulike endringskulturer og finansieringsmodeller på tvers i helsesektoren. Bedre samarbeid på tvers er noe helsesektoren har jobbet med i mange år. Hun mener vi må tilstrebe å forstå hele verdikjeden og holde pasientens behov tydelig og høyt gjennom hele forløpet. Helseministeren nevnte i sin sykehustale at en vil prøve ut en felles organisering mellom kommuner og sykehus. Dersom dette forslaget realiseres, kan det ifølge Gram gi verdifull erfaring å bygge videre på.

– Mitt inntrykk av dagens arrangement er at det her er mange svært kompetente, engasjerte og erfarne aktører som viser en genuin vilje til å utvikle næringen til det beste for pasient og innbygger, sier Gram.

Kommunene som drivkraft for samarbeid

Dame som holder foredrag
Kristine Skjøthaug er avdelingssjef for e-helse og velferdsteknologi i Stavanger Kommune. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Kristine Skjøthaug er avdelingssjef for e-helse og velferdsteknologi i Stavanger Kommune. Hun mener kommunene kan bli enda flinkere til å løfte behovene deres for helseforskning, og tror følgeforskning på tjenesteutvikling initiert av kommunen vil spille en viktig rolle for å redusere tiden det tar fra kunnskapen blir kjent til den blir tatt i bruk.

Med tanke på å forbedre samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen tror avdelingssjefen de har et mulighetsrom i felles prosjekter der de utvikler tjenestereiser og anskaffer sammen.

– Det kan gi oss erfaring med samhandling i konkrete tjenesteforløp, som kan gi oss viktig erfaring med arbeidsmetodikk vi bygger videre på når de nasjonale fellesløsningene endelig kommer, sier Skjøthaug.

Hun syntes også det var et spennende arrangement med interessante innlegg. Det var ifølge henne veldig nyttig å høre om erfaringer fra de som faktisk har gjennomført forskning i samarbeid med tjenestene.

– Hele dagen viser at det er vilje til endring, men det er kanskje behov for at helseteknologiordningen styrkes ytterligere for å også gi kapasitet, sier Skjøthaug.

Styrking av samhandling og innovasjon i helsetjenesten

Smilende mann
Kenneth Austrått er prosjektleder for innovasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. Foto: SUS

Kenneth Austrått er prosjektleder for innovasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus, og mener tillit og god kommunikasjon er grunnleggende for effektiv samhandling mellom ulike sektorer i helsetjenesten. Ifølge ham er gode verktøy (brukervennlig og tilgang på riktig informasjon til riktig tid) avgjørende for at denne samhandlingen er effektiv.

– Her er potensialet størst hvor det er høyt antall pasientkontakter, og hvor vi kan spille hverandre gode, understreker prosjektlederen.

Hvordan ser du for deg at SUS kan bidra til å ta i bruk nye innovasjoner i helsetjenesten, samtidig som det opprettholdes en balanse mellom klinisk og medisinsk utvikling?

– Det er på tre måter, 1) bidra til at selskaper utvikler og verifiserer de beste løsningene, og 2) er en aktiv kunde, for at løsningene skal utvikle seg etter de er anskaffet, og 3) være tydelig på hvilke behov vi har, og raskere kunne ta disse i bruk. Løsninger krever ofte organisasjonsutvikling for å kunne skape verdi og være en innovasjon. Helsepersonellkommisjonen aktualiserer dette på ny, svarer Austrått.

Han synes HCS-dagen hadde et interessant program med mange viktige tema. Det er mye som pågår, og det er derfor ifølge ham viktig at vi får fart på å løse behovene vi har.

– Helsepersonellkommisjonen (ved Anne-Grethe Naustdal) var tydelig på hvor utfordringene er, og hvor innsatsen bør legges inn. Innlegget var ikke være til å misforstå, sier Austrått avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...